Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Κριτήρια επαλήθευσης ιδιότητας διευθυντικού στελέχους για την εξαίρεση ωραρίου

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 78 Ν.4808/21, με απόφαση ορίζονται τα κριτήρια για την ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους προκειμένου να εξαιρεθεί από την νομοθεσία για το ωράριο.

 Ισχύουν τα εξής κριτήρια :

-να ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη έναντι των εργαζομένων της επιχείρησης ή

-να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την επιχείρηση προς τρίτους ή

-Να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή κάποιου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή

-να είναι μέτοχος ή εταίρος με κατοχή άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη

Επίσης

 Διευθυντικό στέλεχος θεωρείται ένας εργαζόμενος που είναι επικεφαλής Διευθύνσεων, Μονάδων ή τμημάτων μιας εργοδοτικής επιχείρησης και αμείβεται με αποδοχές ίσες και μεγαλύτερες από το εξαπλάσιο του ελάχιστου μισθού ( σύμφωνα με τον νομοθετημένο πλαίσιο).

Στέλεχος εποπτείας , διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης χαρακτηρίζεται ο εργαζόμενος του οποίου η αμοιβή είναι ίση και μεγαλύτερη του οκταπλάσιου του ελάχιστου μισθού.

Η ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους πρέπει να αναφέρεται στην σύμβαση εργασίας και να δηλώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ.

 Όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες δεν επιτρέπεται να εργάζονται υπερωριακά χωρίς να λαμβάνουν την ανάλογη αμοιβή για υπερωρία και υπερεργασία, αποζημίωση εκτός έδρας, καθώς και προσαύξηση νυχτερινής εργασίας ή εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες.

 

 

 espa