Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρώτο Ένσημο: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας νέων χωρίς προϋπηρεσία που ξεκινάει από 01 Ιανουαρίου 2022

 

Το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» επιδοτεί την πρόσληψη νέων ηλικίας από 18 έως 29 ετών, οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά και έχει ισχύ από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου που αυτοί δραστηριοποιούνται, επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Το ποσό της επιδότησης για την πλήρη απασχόληση θα ανέρχεται σε 1200 € για κάθε θέση εργασίας και καταβάλλεται ως εξής:

-ποσό 600€ λαμβάνει ο εργαζόμενος ,επιπλέον του μισθού του ,ως κίνητρο εύρεση εργασίας επιμερισμένο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις και

-ποσό 600€ λαμβάνει ο εργοδότης ,για την κάλυψη μέρους μισθολογικού κόστους.

Για εργασία μερικής απασχόλησης η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ το ποσό της επιδότησης, δηλαδή στα 300€ και σε έξι ισόποσες δόσεις των 50€ και αν η σύμβαση εξαρτημένης απασχόλησης είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών ,η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης.

Για την ένταξή τους στο παρόν πρόγραμμα οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η επιχείρηση που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις μία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρω όρο, η επιχείρηση δεν λαμβάνει την επιδότηση και αν αυτή έχει καταβληθεί, αναζητείται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Ακόμα, μπορεί να συνδυαστεί με το ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, καθώς μια επιχείρηση -εφόσον το επιθυμεί- μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο παράλληλης ένταξης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι ωφελούμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις του προγράμματος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ούτε σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ, εκτός εάν η επιχειρηματική δραστηριότητα που απασχολούνται τίθεται σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής.

 espa