Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

H πρόσβαση στα στοιχεία στο Κέντρο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση στο ΦΕΚ με την  οποία ρυθμίζονται ζητήματα πρόσβασης στο Κέντρο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Η πρόσβαση θα ξεκινήσει για τα υπόχρεα πρόσωπα την 1 Νοεμβρίου 2022 και για το ευρύτερο κοινό την 1 Δεκεμβρίου 2022.

Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών πρόσβασης στο Μητρώο διενεργείται μέσω της εφαρμογής Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στη σελίδα www.gsis.gr ή  www.gov.gr στη διαδρομή Αρχική > Υπουργεία > Υπουργείο Οικονομικών > Οικονομικών > Κεντρικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς taxisnet.

Τα μέλη του ευρύτερου κοινού έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου που αφορούν στο επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μήνα και έτος γέννησης, χώρα υπηκοότητας και στα στοιχεία των νομικών προσώπων που αφορούν στο είδος, αριθμό ΓΕΜΗ, επωνυμία, διακριτικό τίτλο, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιπρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένου του Α.Φ.Μ.

Κάθε αίτημα περιλαμβάνει:

– Τα στοιχεία της Αρχής, της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, της αρμόδιας αρχής που υποβάλει το αίτημα, καθώς και τον Α.Φ.Μ. αυτών, εφ’ όσον υπάρχει
– Τα στοιχεία του πιστοποιητή, δηλαδή το ΑΦΜ, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, φορέα προέλευσης που υποβάλει το αίτημα για λογαριασμό της Αρχής, της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, της αρμόδιας αρχής
-Τη νομική βάση με την οποία ζητείται η πρόσβαση
-Την ανάληψη της υποχρέωσης άμεσης ενημέρωσης της εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. στην περίπτωση κατά την οποία εκλείψει από χρήστη η ιδιότητα δυνάμει της οποίας του χορηγήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης, αιτούμενοι τη διακοπή της παροχής της πρόσβασης
-Τον σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων
-Τη γνωστοποίηση στον πιστοποιητή της πολιτικής ορθής χρήσης των δεδομένων (πρόσβασης και κωδικών).

Στο Μητρώο αποκτούν πρόσβαση υπόχρεα πρόσωπα των οποίων ο ΚΑΔ μνημονεύεται στον πίνακα του Παραρτήματος IV της απόφασης.

Στην περίπτωση κατά την οποία το υπόχρεο πρόσωπο που ασκεί μέτρα δέουσας επιμέλειας συνιστά φυσικό πρόσωπο με ατομική επιχείρηση, ιδίως λογιστή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, ως πιστοποιητής νοείται το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

Για την πρόσβαση των υπόχρεων προσώπων καθορίζεται ετήσιο τέλος ύψους 120 ευρώ.

Για την πρόσβαση φυσικών προσώπων καθορίζεται τέλος ύψους 5 ευρώ ανά αναζήτηση.

Η είσπραξη των τελών γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού παράβολου το οποίο εκδίδεται με την αίτηση για αναζήτηση.

 

 espa