Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Τα νέα πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α από 1/6/2023 και οι αλλαγές

 

Με απόφαση της ΑΑΔΕ, από 1 Ιουνίου του 2023 εκδίδονται τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, διευκολύνοντας έτσι τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις μεταβιβάσεις από πώληση, καθώς σε αυτά βεβαιώνεται μόνο ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ε9 και δεν απαιτείται για την έκδοσή τους ο αιτών να έχει καταβάλει ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Τα πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδονται για τα 5 προηγούμενα έτη από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου, ανεξάρτητα από το χρόνο μεταγραφής του. Στην περίπτωση κατά την οποία το συμβολαιογραφικό έγγραφο συντάσσεται μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται για 6 έτη, συμπεριλαμβανομένου και του έτους μεταβίβασης. Ειδικά, τα πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2023 που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και επισυναφθεί σε συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται μέχρι την 31η Μαΐου 2023, παύουν να ισχύουν από 1η Ιουνίου 2023. Κατ’ εξαίρεση παραμένουν σε ισχύ τα πιστοποιητικά που αφορούν φυσικά πρόσωπα που έχουν αποβιώσει και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31/12/2022, εφόσον εκδόθηκαν εντός του έτους 2023, και ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Τροποποιήσεις:

α) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις δηλώσεις Ε9, υπάρχει απόκλιση ως προς την αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του δικαιώματος επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή όλο αυτού, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 με την ορθή απεικόνιση του δικαιώματος και την καταβολή του συνόλου του αναλογούντος φόρου και τόκων, όπου αυτό απαιτείται.

β) Αν υπάρχει απόκλιση ως προς την περιγραφή του δικαιώματος επί ακινήτου γιατί μεταβλήθηκε η κατάστασή του ή γιατί ο φορολογούμενος ακολούθησε νομοθεσία, αποφάσεις ή εγκυκλίους που όριζαν άλλως, το πιστοποιητικό επισυνάπτεται, αφού ελεγχθεί η ορθότητά του από τον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του. Δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης σε περιπτώσεις στις οποίες στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ταυτίζεται ο νομός, ο δήμος ή η κοινότητα, το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα και διαφοροποιείται η διεύθυνση του ακινήτου από την αναγραφόμενη στον τίτλο κτήσης, εφόσον είναι πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση και επισύναψή του ότι πρόκειται περί του ιδίου ακινήτου.

Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει:

α) μέχρι την ημερομηνία της πρώτης έκδοσης του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, στις περιπτώσεις που εκδίδεται μετά την 1η Ιανουάριου του τρέχοντος έτους,

β) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του, στις περιπτώσεις που εκδίδεται μετά την πρώτη  έκδοσης του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους

γ) η υπεύθυνη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής της.

 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία με το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ε9, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο, περιλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους κατά τον χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος.

Tags:
,


espa