Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

myProperty: Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά η υποβολή των δηλώσεων φόρου δωρεάς και γον. παροχής από 20 Δεκεμβρίου

 

Ηλεκτρονικά θα γίνονται από σήμερα 13 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε.. Από τις 20 Δεκεμβρίου 2021 η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται ΜΟΝΟ ψηφιακά.

Οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα, να ανακτήσουν την δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής που έχει κοινοποιηθεί προς αυτούς από κάποιον συμβολαιογράφο και να την υποβάλουν ή να την απορρίψουν οριστικά. Οι δηλώσεις αφορούν κάθε περιουσιακό στοιχείο (ακίνητα κ.α.) το οποίο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή γονικής παροχής.

Οι δωρεοδόχοι ή τέκνα μπορούν να εκτυπώσουν αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης, την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου, την Ταυτότητα Οφειλής του φόρου και να εκδώσουν το Αποδεικτικό Καταβολής του φόρου αυτού.

Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στις ΔΟΥ σε έντυπη μορφή εξακολουθούν να ισχύουν και να διεκπεραιώνονται κανονικά, εκτός αν ανακληθούν από τους συμβαλλόμενους.

Διαδικασία

1.Στην πλατφόρμα υποβάλλονται οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Α.Π.Α.Α.), κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους (ενδεικτικά μετοχές, απαιτήσεις, αξίες, αυτοκίνητα, έργα τέχνης, κ.λπ.) και χρηματικά ποσά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία (σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια, παππούδες, γιαγιάδες).

2.Η δήλωση υποβάλλεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet των συμβαλλόμενων, αφού αποδεχτούν το περιεχόμενο και την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται.

4.Κατά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής συμπληρώνονται όλα τα πεδία.

-Εάν πρόκειται για ακίνητο πρέπει να συμπληρωθούν τα φύλλα υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας του.

-Εάν πρόκειται για επιχείρησης ή μερίδια ή μετοχές επισυνάπτονται τα κατάλληλα έντυπα

-Για άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αναγράφεται η αγοραία αξία τους.

Στις δηλώσεις πρέπει να συμπληρώνονται απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις, να αναγράφονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές, εάν υπάρχουν, και να συνυποβάλλονται τα νόμιμα δικαιολογητικά.

5.Με την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, και κοινοποιείται στον υπόχρεο η ταυτότητα οφειλής.

6.Παρέχεται έκπτωση 5% εάν ο φόρος για τον οποίον υπάρχει δυνατότητα καταβολής σε δόσεις, πληρωθεί εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης διμηνιαίας δόσης.

7.Η  αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής και προχωρά σε έλεγχο της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων και των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή της δήλωσης. Εάν χρειάζονται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος πρέπει να τα υποβάλει εντός 5 εργάσιμων ημερών.

8.Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής είτε αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.espa