Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: οι σημαντικές διατάξεις

 

Δημοσιεύθηκε ο νέος εργασιακός νόμος (ν.5053/2023) στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως με τις μεταρρυθμίσεις, ορισμένες απ’ τις οποίες παρατίθενται πιο κάτω.

1.Παρέχεται στον εργαζόμενο η δυνατότητα παροχής εργασίας σε περισσότερο από έναν εργοδότη.

2.Με τον νέο εργασιακό νόμο, εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν για την ύπαρξη δοκιμαστικής περιόδου, το χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής περιόδου δύναται να προσμετρηθεί  για τους (12) μήνες της καταγγελίας σύμβασης χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης.

3.Εφεξής, κάθε εργοδότης ο οποίος πραγματοποιεί πρόσληψη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έχει την δυνατότητα να αναρτήσει ηλεκτρονικά τους βασικούς όρους εργασίας καθώς και την ατομική σύμβαση εργασίας, με χειρόγραφη ή ηλεκτρονική υπογραφή του εργαζόμενου.

4.Οι εργοδότες, των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, δύνανται να μην καταχωρίζουν στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τυχόν τροποποιήσεις ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους. Εφόσον πραγματοποιείται τροποποίηση του ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση και αυτή δεν ταυτοποιείται από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επιβάλλεται στον εργοδότη από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα πρόστιμο (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο.

5.Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου συνοδεύεται υποχρεωτικά από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο ιδιοχείρως ή πλέον με ηλεκτρονική υπογραφή από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο μέσω gov.gr.

Επιπλέον, η αδικαιολόγητη (αυθαίρετη) αποχή του εργαζομένου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του, εφόσον προηγουμένως έχει παρέλθει επιπλέον χρονικό διάστημα πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών από την υποχρεωτική όχλησή του από τον εργοδότη του. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της λήξης του διαστήματος των δέκα ημέρων να αναγγείλει την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του εργαζομένου.

6.Διευρύνονται οι κατηγορίες εργαζομένων με δυνατότητα απασχόλησης κατά την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας, αναλυτικότερα προστίθενται οι εξής κατηγορίες :

-Εκπαιδευτικών κέντρων πιλότων, πληρωμάτων και τεχνικών αεροσκαφών, καθώς και εκπαιδευτικών κέντρων προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών.

-Βιομηχανίας τροφίμων.

-Εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού, παραγωγής αναψυκτικών με παρασκευή προϊόντων εμφιάλωσής τους.

-Οργάνωσης συνεδρίων.

-Καλλιέργεια θερμοκηπίων με παρασκευή και συσκευασία προϊόντων θερμοκηπίου

7.Μέσω του εργασιακού νόμου προβλέπεται αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων : Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που είχε προσληφθεί πριν από τις 14/2/2012, όπως η προϋπηρεσία αυτή είχε διαμορφωθεί τις 14/2/2012 οπότε και ανεστάλη η συμπλήρωσή της, συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά από την 1/1/2024. Για το χρονικό διάστημα από 14/2/2012 έως και τις 31/12/2023 καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων.espa