Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Δικαιούχοι- Προϋποθέσεις Συμμετοχής & Προϋπολογισμός Χρηματοδότησης

 

Κατόπιν δημοσίευσης της αναλυτικής πρόσκλησης για την δράση του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ » παρατίθενται οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα καθώς και ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων :

Δράση 1 «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ»

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

1.Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

2.Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.

3.Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.

4.Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.

5.Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000. Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανά περιφέρεια για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών έχουν οριστεί και αναλύονται στην πρόσκληση της Δράσης (Βλ. Πρόσκληση).

Δράση 2 «ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ»

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ  μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

1.Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

2.Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας/Περιφερειακές ενότητες που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.

3.Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη1 τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.

4.Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.

5.Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

6.Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υπεύθυνη δήλωση εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.

7.Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να πληροί ελάχιστη ψηφιακή ωριμότητα με κριτήριο το επίπεδο υφιστάμενων τεχνολογιών, εφαρμογών και εξοπλισμού που έχει σε λειτουργία, συνεπώς πρέπει να συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της Αίτησης Χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000. Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανά περιφέρεια για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών έχουν οριστεί και αναλύονται στην πρόσκληση της Δράσης (Βλ. Πρόσκληση).

Δράση 3 «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜμΕ»

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ  μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

1.Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη1 τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
4. Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος
5. Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα IV – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
6.Nα έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
7.Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να πληροί ελάχιστη ψηφιακή ωριμότητα με κριτήριο το επίπεδο υφιστάμενων τεχνολογιών, εφαρμογών και εξοπλισμού που έχει σε λειτουργία, συνεπώς πρέπει να συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000. Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανά περιφέρεια για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών έχουν οριστεί και αναλύονται στην πρόσκληση της Δράσης (Βλ. Πρόσκληση).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης :

1.Οι επιχειρήσεις των οποίων οι κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στον τομέα ΙΑ «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» της NACE αναθ. 2 ή σε επιχειρήσεις που ασκούν ενδοομιλικές δραστηριότητες και των οποίων οι κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στις τάξεις 70.10 «Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων» ή 70.22 «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης» της NACE αναθ. 2.

2.Επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του δικαιούχου.

Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία περιφέρειας/ περιφερειακής ενότητας και εφόσον έχουν ίδια ένταση ενίσχυσης.

http://21-27.antagonistikotita.gr/wp-content/uploads/2023/02/prosklhsh_vasikos_pdhfiakos_metasxhmatismos.pdf

http://21-27.antagonistikotita.gr/wp-content/uploads/2023/02/prosklhsh_prohgmenos_pdhfiakos_metasxhmatismos.pdf

http://21-27.antagonistikotita.gr/wp-content/uploads/2023/02/prosklhsh_pdhfiakos_metasxhmatismos_aixmhs.pdf

 

 espa