Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Παράγοντες που καθορίζουν την αλλαγή στις τιμές των μισθωμάτων

 

Η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων εξαρτάται τόσο από τις συμφωνίες που έχουν καταρτιστεί μεταξύ του μισθωτή και του εκμισθωτή, όσο και από τη νομοθεσία που διέπει τις μισθώσεις στη χώρα ή την περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Παρακάτω παρατίθενται κάποιες γενικές αρχές που ισχύουν σε αρκετές νομοθεσίες:

-Δείκτες Τιμών: Ορισμένα συμφωνητικά μπορεί να ορίζουν τη χρήση ενός συγκεκριμένου δείκτη τιμών, όπως ο δείκτης τιμών καταναλωτή*, για να καθορίσουν τις αυξήσεις του μισθώματος. Συνήθως, η αύξησή του μισθώματος προσαρμόζεται με βάση την αλλαγή αυτού του δείκτη.
-Ετήσια Αύξηση: Πολλά συμφωνητικά περιλαμβάνουν ρήτρες για ετήσια αύξηση, η οποία μπορεί να είναι μια σταθερή, ποσοστιαία αύξηση ή να βασίζεται σε κάποιον δείκτη, όπως ο πληθωρισμός*.
-Διαπραγμάτευση: Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει προκαθορισμένη ρήτρα αύξησης, οι αυξήσεις μπορεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών κατά την ανανέωση του συμβολαίου.
-Νομοθετικές Ρυθμίσεις: Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, η νομοθεσία μπορεί να προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για την αύξηση των μισθωμάτων, είτε περιορίζοντας το ποσοστό της ετήσιας αύξησης είτε ορίζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.
-Κλιμάκωση Μισθώματος: Σε κάποιες περιπτώσεις, τα συμφωνητικά μπορεί να περιλαμβάνουν ρήτρες κλιμάκωσης, όπου το μίσθωμα αυξάνεται σταδιακά σε προκαθορισμένα επίπεδα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
-Εξαιρέσεις: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αυξήσεις μπορεί να μην εφαρμοστούν ή να ρυθμίζονται διαφορετικά, όπως σε περιπτώσεις κρίσης ή όταν ένα ακίνητο υφίσταται μεγάλη βλάβη.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι ακριβείς λεπτομέρειες για την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων εξαρτώνται από την εκάστοτε νομοθεσία, τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε κάθε περιοχή, καθώς και από τις συμφωνίες που έχουν οριστεί.

Επισημάνσεις:

*ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Ως τιμάριθμος ορίζεται ο δείκτης μέτρησης του κόστους ζωής και διαβίωσης που βασίζεται στις μεταβολές των λιανικών τιμών των περισσότερων αγαθών ή υπηρεσιών. Δηλαδή, μετρά τη διακύμανση των τιμών στα αγαθά και τις υπηρεσίες.

*ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Ο πληθωρισμός αναφέρεται στη γενικευμένη αύξηση των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών, η οποία οδηγεί σε μείωση της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος. Στην ουσία, ο πληθωρισμός μειώνει την αξία του νομίσματος με την πάροδο του χρόνου.espa