Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Βία και Παρενόχληση στην Εργασία

 

Υποχρεώσεις Εργοδότη

Σε συνέχεια του νόμου 4808/2021 περί εξάληψης της βίας και της παρενόχλησης στον εργασικό χώρο καθώς και οδηγιών από την Επιθεώρηση εργασίας:

Κάθε εργοδότης ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενου προσωπικού έχει υποχρέωση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία καθώς και να παρέχει σε εμφανές σημείο της επιχείρησης  μορφές ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους, την πρόληψη, την προστασία κατά της βίας και της παρενόχλησης.

Σχετικό υπόδειγμα το οποίο θα πρέπει να τοποθετήσει η επιχείρηση σε εμφανές σημείο θα βρείτε αναρτημένο παρακάτω.

Επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα οφείλουν να υιοθετούν πολιτικές τόσο για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όσο και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης.

Η πολιτική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά :

α) μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών

β) ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού

γ) πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία,

δ) ορισμό ενός προσώπου ως προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») σε επίπεδο επιχείρησης, αρμόδιου για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία κ.α.

Επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από (50) άτομα έχουν επιπλέον υποχρέωση να ορίσουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών σχετικά με παραβιάσεις που θίγουν την προσωπικότητα του εργαζομένου.

Ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να είναι είτε εργαζόμενος του φορέα ιδιωτικού τομέα είτε τρίτο πρόσωπο και είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο χειρίζεται τυχόν καταγγελίες εντός της επιχείρησης  που θίγουν την προσωπικότητα του εργαζομένου, ενώ οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία, να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και να απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Δικαιώματα Θιγόμενων

Κάθε εργαζόμενος που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του έχει δικαίωμα υποβολής σχετικής καταγγελίας εντός της επιχείρησης, οπότε και ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα πέραν της δικαστικής προστασίας καθώς και  να προσφύγει ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη.

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων

Σε περίπτωση παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας ως αποτέλεσμα είτε επιτόπιου ελέγχου, είτε εργατικής διαφοράς και μη λήψης των κατάλληλων μέτρων  για την αντιμετώπιση περιπτώσεων  βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

-τη σύσταση συμμόρφωσης,

-την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας

-ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ

Επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας το ύψος των οποίων διαμορφώνεται ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, τον αριθμό των εργαζομένων καθώς και το μέγεθος επιχείρησης.espa